Regulamin

Obiady i inne dania z dostawą

 1. Przedsiębiorca i kontakt
  Podmiotem prowadzącym sklep internetowym za pośrednictwem sieci Internet i świadczącym usługi cateringowe dostępne pod adresem www.samwybieram.com jest TOSIEJE sp. z o.o. sp. kom z siedzibą w Krakowie, UL. HUCULSKA 4A / 21, 30-413, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050093, NIP 6793272942 , REGON 525973207.
  Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
  - pod adresem biura TOSIEJE sp. z o.o. sp. kom UL. HUCULSKA 4A / 21, 30-413 Kraków,
  - telefonicznie pod numerem: + 48 797 400 937 (koszt wg. taryfy operatora),
  - poprzez pocztę elektroniczną na adres: bok@samwybieram.pl
  - przez komunikatory dostępne w Social Media powiązanych ze sklepem internetowym samwybieram.pl.
 2. Ogólne zasady korzystania z usług
  2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
  2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które samybieram.pl przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
  2.3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest posiadanie aktywnego konta poczty internetowej.
 3. Rodzaj świadczonych usług
  TOSIEJE świadczy usługi cateringowe, które udostępnia w sklepie internetowym samwybieram. Usługi obejmują możliwość korzystania z wybranych posiłków (produktów) przygotowywanych na zamówienie klienta po dokonaniu przez niego zakupu.
  Usługa może być świadczona w formie wyboru poszczególnych dań wraz z przypisanym do nich terminem spożycia oraz terminem dostawy. Ten model usługi TOSIEJE określa jako elastyczny.
  Usługa może być świadczona w formie abonamentu na dostawy wybranego z góry pakietu typów posiłków w określonym zakresie czasu. Klient ma możliwość wyboru konkretnych na dany termin spożycia i dostawy dań udostępnionych w Panelu Klienta w ramach poszczególnych typów posiłków. TOSIEJE określa ten model świadczenia usługi jako abonamentowy.
  3.2. Usługa jest zawsze świadczona z dostawą do miejsca określonego przez klienta.
 4. Zamawianie usług
  3.1. Zamówienia na usługi cateringowe przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.samwybieram.pl udostępniony również klientom w aplikacji Panel Klienta.
  3.2. Usługi w sklepie internetowym są możliwie szczegółowo oznaczone. Wybierając poszczególne dania klient ma dostęp do takich informacji jak szacunkowa wielkość porcji i wartość odżywcza, główne składniki oraz występujące alergeny. Dla każdego zamawianego posiłku w formularzu zamówienia podana jest również cena.
  3.3. Klient zamawiając usługę dokonuje jej wyboru w sposób właściwy dla danego typu usługi, określając w szczególności model zamówienia wraz z okresem jego trwania, terminy w jakich usługa ma być realizowana oraz wybór poszczególnych dań jakie mają się składać na usługę cateringową, w tym określenie wielkości zamawianych porcji i ilość sztuk.
  3.4. Usługodawca zastrzega możliwość badania poziomu satysfakcji z procesu zamawiania i przebiegu zamówienia wśród swoich klientów z wykorzystaniem stosownych narzędzi teleinformatycznych oraz komunikacji bezpośredniej.
 5. Szczegółowa instrukcja zakupu usług, funkcjonalności aplikacji Panel Klienta oraz wyboru menu po dokonaniu zakupu
  W celu dokonania zakupu usługi konieczna jest rejestracja klienta w systemie zamówień usługodawcy i założenie Panelu Klienta. Panel Klienta to dostępna dla Klienta tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać zakupu usług (posiłków) i zarządzać swoim zamówieniem (np. zmieniając , modyfikując termin i adres dostawy). Klient dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail (login), numer telefonu oraz hasło do Panelu Klienta i akceptuje Regulamin.
  Klient może dokonać rejestracji przed wybraniem zamawianych usług lub po skompletowaniu pierwszego koszyka jako kolejny krok w formularzu zamówienia.
  Wybierając model zamówienia elastyczny klient w formularzu zamówienia oraz w Panelu Klienta ma udostępnione oferowane posiłki na dany dzień dostawy (przeznaczone do spożycia w dniu dostawy i w dniu kolejnym po dostawie). Do każdego posiłku podane są informacje takie jak nazwa, podstawowe składniki, alergeny i wielkość (kaloryczność) porcji. Klient dodaje do koszyka posiłki na dany dzień wybierając wielkość posiłku i akceptując jego cenę. Następnie podaje adres dostawy wraz z preferowaną godziną dla danego zamówienia lub wybranych dni zamówienia. W kolejnym kroku klient przenoszony jest do podsumowania zamówienia gdzie pojawia się sumaryczna wartość zamówienia wraz z kosztem dostawy. Na tym etapie klient może skorzystać z kodu rabatowego lub użyć wirtualnych punktów ze skarbonki do obniżenia kosztu zamówienia. W celu przyjęcia zamówienia do realizacji Klient musi dokonać płatności zgodnie z wybraną metodą płatności.
  Po złożeniu zamówienia w modelu elastycznym klient może dokonać jego modyfikacji – w zakresie adresu dostawy, terminów dostawy oraz wybranych dań. Jeżeli koszt nowo wybranych dań będzie niższy niż poprzednio zamówionych różnica w cenie zostanie zwrócona do wirtualnej skarbonki. Jeżeli koszt ten będzie wyższy klient musi dokonać stosownej dopłaty w celu realizacji zamówienia.
  Wybierając model abonamentowy zamówienia klient w formularzu zamówienia oraz w Panelu Klienta ma udostępnione zestawy typów posiłków (diety w opcji 3-posiłkowej lub 5-posiłkowej). Dokonując zamówienia klient wybiera zestaw, daty dostawy (długość trwania abonamentu) w jakich chce go otrzymywać oraz wielkość porcji. Dla każdego typu posiłków przypisane są domyślne dania jakie otrzyma klient. Jednak po złożeniu i opłaceniu zamówienia klient ma możliwość modyfikacji swojego menu poprzez wybór w ramach poszczególnych typów posiłków jednego z dań dostępnych w Panelu Klienta na dany dzień.
  Wybierając model abonamentowy klient ma możliwość dokonania jego modyfikacji – w zakresie adresu dostawy, terminów dostawy, wyboru menu oraz zmiany całego wcześniej wybranego zestawu typu posiłków. Jeżeli koszt nowo wybranego zestawu posiłków będzie niższy niż poprzednio zamówiony różnica w cenie zostanie zwrócona do wirtualnej skarbonki. Jeżeli koszt ten będzie wyższy klient musi dokonać stosownej dopłaty w celu realizacji zamówienia.
  Klient może wedle własnych potrzeb zmieniać model elastyczny na abonamentowy oraz abonamentowy na elastyczny. Jeżeli wartość usługi po dokonaniu zmiany będzie niższa różnica w cenie zostanie zwrócona do wirtualnej skarbonki. Jeżeli koszt ten będzie wyższy klient musi dokonać stosownej dopłaty w celu realizacji zamówienia.
  Wszystkie zamówienia i zmiany mogą być dokonywane zgodnie z podanymi ramami czasowymi.
Termin dostawy
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota i niedziela
Czas na złożenie zamówienia
poprzedzająca sobota do 7:00
poprzedzająca niedziela do 7:00
poprzedzający poniedziałek do 7:00
poprzedzający wtorek do 7:00
poprzedzająca środa do 7:00
poprzedzający czwartek do 7:00
Czas na modyfikację zamówienia i wybór menu
poprzedzająca sobota do 7:00
poprzedzająca niedziela do 7:00
poprzedzający poniedziałek do 7:00
poprzedzający wtorek do 7:00
poprzedzająca środa do 7:00
poprzedzający czwartek do 7:00
Czas na anulowanie zamówienia
poprzedzająca sobota do 7:00
poprzedzająca niedziela do 7:00
poprzedzający poniedziałek do 7:00
poprzedzający wtorek do 7:00
poprzedzająca środa do 7:00
poprzedzający czwartek do 7:00
 1. Samwybieram zastrzega, że wyjątkowych sytuacjach (np. święta ustawowe) przedstawiony harmonogram może ulec zmianie. O wszelkich zmianach klienci będą informowani przez wiadomość e-mail z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 48 godzin zanim zmiana zacznie obowiązywać. Dostępne w formularzu zamówienia i Panelu Klienta ramy czasowe są zawsze aktualne i obowiązujące.

  Ceny
  5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego i w formularzu zamówień podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
  5.2. Elementem składowym ceny jest koszt dostawy, która stanowi integralną część usługi cateringowej. Koszt dostawy może być uzależniony od wybranej lokalizacji dostawy i jest podany jako osobna pozycja w formularzu zamówienia.
  5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i TOSIEJE. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych usług nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez TOSIEJE zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.
  5.4. TOSIEJE zastrzega sobie prawo zmiany cen usług znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych pozycji posiłków do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  5.5. TOSIEJE przestrzega przepisów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. nazywanej Dyrektywą Omnibus. W związku z powyższym wszystkie podane ceny są zawsze cenami regularnymi usług obowiązującymi na moment prezentacji ceny. Jednocześnie TOSIEJE informuje, że wszystkie świadczone usługi obejmują przygotowywanie dań z wykorzystaniem produktów szybko psujących się (mięso, nabiał, świeże warzywa i owoce) i na podstawie ceny tych produktów ustalana jest cena świadczenia usługi, czyli cena poszczególnych oferowanych klientowi posiłków. W związku z powyższym na mocy wykluczenia dla produktów szybko psujących się przewidzianego w Dyrektywie Omnibus TOSIEJE jest zwolnione z obowiązku komunikowania najniższej ceny z ostatnich 30 dni.

  Dostępność zamówionych usług
  7.1. Wszystkie usługi i posiłki oferowane w sklepie internetowym są usługami i posiłkami dostępnymi.
  7.2. W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że dany posiłek nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na dany posiłek. Klient może dokonać wyboru innego posiłku lub zrezygnować z usługi.

  Niemożność zrealizowania zamówienia
  W przypadku niemożliwości zrealizowania przez DIETĘ usługi Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DIETA może odmówić świadczenia usług w celu ochrony swoich dóbr.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość zrealizowania usługi w wyniku działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.

  Sposób realizacji zamówienia i dostawy
  Dostawy realizowane są na terenie Polski na obszarze dostępnym w serwisie Internetowym usługodawcy w zakładce „Dostawy”. Adres dostawy jest weryfikowany przez system obsługi zamówień podczas składania zamówienia. Możliwe jest dokonanie zamówienia wyłącznie na adres znajdujący się w strefie dostaw samwybieram.
  W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że podany przez klienta adres leży poza strefą dostaw samwybieram. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany po tym niezwłocznie po weryfikacji zamówienia przez Biuro Obsługi usługodawcy, a zamówienie zostanie anulowane wraz ze zleceniem zwrotu pobranych za zamówienie środków.
  Dostawy są realizowane przez firmę logistyczną specjalizującą się w dostawach żywności w warunkach chłodniczych.
  Dostawy są realizowane w następujące dni: poniedziałek (zamówienia złożone nie później niż w poprzedzającą sobotę do godziny 14:00), wtorek (zamówienia złożone nie później niż w poprzedzającą sobotę do godziny 18:00) środa (zamówienia złożone nie później niż w poprzedzający poniedziałek do godziny 14:00), czwartek (zamówienia złożone nie później niż w poprzedzający wtorek do godziny 14:00) piątek (zamówienia złożone nie później niż w poprzedzający wtorek do godziny 14:00). Zamówienia złożone na sobotę są dostarczane w piątek. W przypadku wystąpienia świąt ustawowych harmonogram dostaw może ulec zmianie. O każdej zmianie klienci będą informowani drogą mailową oraz poprzez zmianę w formularzu zamówienia i Panelu Klienta.
  Dostawy są realizowane w godzinach nocnych i porannych w zakresie od 0:00 do 8:00. Klient ma możliwość podania preferowanej godziny do jakiej dostawa ma być zrealizowana. Godziny dostaw dla danej lokalizacji są dostępne dla klienta po wprowadzeniu adresu w formularzu zamówienia i Panelu Klienta.
  Dostawy są realizowane w trybie bezkontaktowym „pod drzwi”. Potwierdzeniem realizacji dostawy jest wykonane przez kuriera i wysłane na żądanie klienta zdjęcie wykonane podczas dostawy zawierające informacje o dacie i godzinie dostawy. Klient powinien udostępnić wszelkie informacje niezbędne do realizacji dostawy (np. kod dostępu do klatki, numer telefonu).
  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków dostawy jak dostawa bezpośrednio do rąk klienta lub w indywidualnym przedziale czasowym w zależności od akceptacji tych warunków przez firmę logistyczną. Ustalone indywidualne warunki są wówczas obowiązujące w okresie trwania danego zamówienia.
  W przypadku podjęcia próby doręczenia dostawy, ale braku możliwości jej realizacji z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. niedziałający domofon w domu klienta, zamknięta droga dojazdowa do domu klienta) zostanie podjęta próba kontaktu telefonicznego z klientem w celu ustalenia możliwego alternatywnego miejsca dostawy. Jeżeli klient nie odpowie na próby kontaktu lub nie zaproponuje możliwego do realizacji alternatywnego sposobu dostawy to dostawę uważa się za zrealizowaną skutecznie.
  Zestawu, jeżeli Klient nie dokonuje odbioru Zestawu i nie odpowiada na próby kontaktu z Usługodawcą, dostawę uważa się za zrealizowaną skutecznie.
  Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań aby dostawy były realizowane zgodnie z podanymi przez Klienta preferowanymi godzinami dostaw. Jeżeli ze względu na trudne warunki drogowe dostawa zostanie opóźniona Klient zostanie w miarę możliwości o tym poinformowany, a kurier podejmie próbę dostarczenia Zestawu w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. pod inny adres). Jeżeli dostawa Zestawu nie będzie możliwa z winy Usługodawcy klientowi przysługuje rekompensata w postaci zwrotu równowartości niedostarczonej usługi.
  Wszelkie reklamacje dotyczące trybu realizacji dostaw powinny być składane niezwłocznie, nie później niż do godziny 11:00 w dniu realizacji dostawy. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w czasie nie dłuższym 1 dzień roboczy od wpłynięcia reklamacji.

  Formy płatności za zamówienie
  10.1. Złożone zamówienia są realizowane wyłącznie po dokonaniu za nie płatności (środki zaksięgowane na koncie TOSIEJE lub operatora płatności). Usługodawca udostępnia następujące metody płatnicze:
  - przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez Santander bank o numerze: 48 1050 1445 1000 0090 3222 4215, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia w samwybieram.pl
  - przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem serwisów płatniczych (payU, t-pay, Blue Media)
  10.2. Zamówienie nieopłacone w ciągu 24 godzin od złożenia zostanie anulowane.
  10.3. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT. Chęć otrzymania dokumentu VAT należy zgłosić podczas składania Zamówienia jednocześnie podając numer NIP. Jeżeli numer NIP nie zostanie podany podczas składania zamówienia Usługodawca nie wystawi faktury VAT.

  Umowa sprzedaży
  Zawarcie umowy następuje po złożeniu i opłaceniu przez klienta zamówienia oraz akceptacji

  Wykonanie umowy
  Wykonanie umowy zostaje zrealizowane poprzez dostarczenie do klienta zamówionej usługi (posiłków) zgodnie z wybranymi przez niego datami dostawy.

  Odstąpienie od umowy
  Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa”), Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy.
  Usługodawca umożliwia Klientowi prawo do anulowania zamówienia na zasadach przedstawionych w punkcie 15 Regulaminu.

  Reklamacje
  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę, Usług związanych z przygotowaniem i dostawą posiłków, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres bok@samwybieram.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
  Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi drogą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 24h od otrzymania zgłoszenia.
  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca oferuje rekompensatę stosowną do przedstawionej reklamacji, przy czym podstawową formą rekompensaty jest podjęcie przez Usługodawcę próby należytego wykonania Usługi w dogodnym dla Klienta terminie.
  W przypadku rekompensaty w postaci zwrotu środków za usługę następuje on na konto wskazane przez Klienta w czasie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

  Anulowanie zamówienia
  Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia zgodnie z obowiązującymi terminami wyprzedzenia (ramami czasowymi) w Panelu Klienta i podanymi w punkcie 5 Regulaminu. Wartość anulowanego zamówienia jest przenoszona na wirtualną skarbonkę klienta dostępną w aplikacji Panel Klienta i może zostać wykorzystana do ponownego złożenia zamówienia na inną usługę, w innym terminie.

  Program lojalnościowy – skarbonka samwybieram.pl
  Samwybieram udostępnia każdemu klientowi udział w Programie Lojalnościowym z dostępem do wirtualnej skarbonki. Wirtualna skarbonka przedstawia stan zebranych przez klienta punktów lojalnościowych, które mogą być wykorzystane do pomniejszania kwoty jaką klient musi zapłacić za swoje zamówienie. Punty zgromadzone w wirtualnej skarbonce nie mogą być wypłacone w postaci środków finansowych.
  Każdy klient samwybieram ma dostęp do funkcjonalności Programu Lojalnościowego, ale korzystanie z niego jest dobrowolne.
  100 punktów zgromadzonych w wirtualnej skarbonce Programu Lojalnościowego może być wymienione do pomniejszenia kwoty jaką klient musi zapłacić za swoje zamówienie o 1 zł.
  Punkty w Programie Lojalnościowym przyznawane są na następujących zasadach:
  - za wyrażenie zgód marketingowych +500 punktów
  - za każde wydane 100 zł +100 punktów
  - za polecenia samwybieram innym (za pomocą kodu polecającego) +100 punktów za każde wydane 100 zł i dodatkowo 5% rabatu dla osoby, której klient poleci samwybieram
  - za polecenie samwybieram innym za pośrednictwem opinii w Social Media FB + 2000 punktów
  - za ocenę dań w Panelu Klienta +10 punktów za każdą ocenę oraz za ocenę diety + 100 punktów za opinię z treścią minimum 100 znaków

   

   

   

   

  Punkty zdobyte w Programie Lojalnościowym nie mogą zostać wypłacone w postaci środków pieniężnych.

  16.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia punktów zdobytych w Programie Lojalnościowym jeżeli klient nie wykorzysta ich w okresie 12 miesięcy od momentu ich przyznania.

   

  Przetwarzanie danych osobowych
  W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, TOSIEJE przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Logo
Godziny otwarcia
Pon. - Sob.
9:00 - 18:00
Kontakt
+48 797 400 937
bok@samwybieram.pl
UL. HUCULSKA 4A / 21, 30-413 Kraków
Social media