Regulamin usługi Newsletter świadczonej przez SamWybieram

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez SamWybieram.

2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez TOSIEJE sp. z o.o. Ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050093, NIP 6793272942, REGON 525973207, świadczącą usługi pod marką SamWybieram i nazywaną dalej „SamWybieram”.

3. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysyłanie przez SamWybieram informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Usługą uzupełniającą do Newslettera w formie e-mail jest Newsletter SMS wysyłany za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do odbioru połączeń głosowych, SMS/MMS w sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania Newslettera także tym kanałem komunikacji, poprzez wpisanie swojego numeru telefonu w odpowiednim miejscu przy zapisie na Newsletter. Newsletter SMS ma na celu przekazanie Użytkownikowi wiadomości o specjalnych ofertach i promocjach.

5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

6. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika. Rezygnacji z usługi Newsletter można dokonać poprzez przekazanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: bok@samwybieram.pl lub przez zastosowanie się do informacji podanej w otrzymanej wiadomości wysłanej w ramach świadczenia usługi Newsletter (kliknięcie w pole „Wypisz się” i wypełnienie stosownego oświadczenia po przekierowaniu na specjalną stronę internetową służącą do odwołania zgodny na korzystanie z usługi Newsletter).

7. Do prawidłowego skorzystania z usługi Newsletter w formie e-mail niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej(e-mail),urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci Internet, a do skorzystania z usługi Newsletter SMS niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia telekomunikacyjnego wykorzystywanego do odbioru połączeń głosowych, SMS/MMS.

8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na formularzu dostępowym do usługi:

a. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu (opcjonalnie) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

b. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij”,

Naciśnięcie na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu świadczenia usługi Newsletter.

9. Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Rejestruj” / „Wyślij”link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej, oraz numeru telefonu Użytkownika do listy SMS-owej (jeżeli Użytkownik udostępnił numer telefonu). Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów, numer telefonu będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości SMS zawierających w szczególności informacje o bieżących akcjach promocyjnych (Newsletter SMS).

10. Po dokonaniu zapisu na usługę Newsletter Użytkownik otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres mailowy potwierdzenie rejestracji.

11. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu (opcjonalnie) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi określonej niniejszym Regulaminem.

12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty na bok@samwybieram.pl.

13. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SamWybieram zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

14. SamWybieram zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez SamWybieram, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom usługi Newsletter. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

15. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.samwybieram.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

16. Administratorami danych osobowych jest przez TOSIEJE sp. z o.o. Ul. Huculska 4a/21, 30-413 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001050093, NIP 6793272942, REGON 525973207. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi.

Na pytania dotyczące przetwarzania 
danych osobowych oraz przysługujących praw możesz uzyskać odpowiedź kontaktując się z SamWybieram pod adresem bok@samwybieram.pl. Możesz też zapoznać się z obowiązującą Polityką Prywatności dostępną na www.samwybieram.pl.

17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.06.2023.

 

Logo
Godziny otwarcia
Pon. - Sob.
9:00 - 18:00
Kontakt
+48 797 400 937
bok@samwybieram.pl
UL. HUCULSKA 4A / 21, 30-413 Kraków
Social media